Kampania na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

RODZINA ZASTĘPCZA – POWOŁANIE DLA NAS, SZANSA DLA DZIECI

Typy rodzin zastępczych:

 • spokrewniona – dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo dziecka,
 • niezawodowa – małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
 • zawodowa – w tym:  zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (umieszcza się w niej dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego dotyczącego powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej) oraz zawodowa specjalistyczna (umieszcza się w niej w szczególności dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także małoletnie matki z dziećmi)

Dlaczego?

Każdy ma swoje powody, więc zapytaliśmy tych, którzy są Rodzinami Zastępczymi. Oto niektóre odpowiedzi:

 • warto kochać i być kochanym,
 • dom bez dzieci wydawał mi się pusty,
 • te dzieci nie mając uregulowanej sytuacji prawnej nie mogą liczyć na adopcję,
 • taki mam styl życia,
 • chcę pomagać innym,
 • wierzę w słowa Pisma Świętego – „co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40b),
 • mieliśmy jedno dziecko, które teraz ma rodzeństwo,
 • nasze powołanie to bycie rodzicami.

Ludzie z pasją

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych w Katowicach „Domi Sum (jesteś w domu)” to grupa przyjaciół będących oo wielu lat Rodzinami Zastępczymi. Jesteś Rodziną Zastępczą lub dopiero zaczynasz tę przygodę? Przyłącz się do nas! Bo razem łatwiej i weselej. Organizujemy imprezy integracyjne, grupy wsparcia, szkolenia, rodziny pomocowe. Możemy na siebie liczyć 24 godziny na dobę.

Kontakt: domisum.org, [email protected], tel. 501 188 476.

Kandydaci na rodziców zastępczych

Kandydatami na rodziców zastępczych mogą być osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • posiadają zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 • uzyskały opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej wystawioną przez psychologa spełniającego wymogi ustawowe,
 • przebywają na terenie Polski,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe dzieciom,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej jedna osoba w rodzinie musi posiadać stałe źródło dochodu.

Informacje na temat Rodzin Zastępczych:

Profesjonalni oraz życzliwi pracownicy MOPS Katowice udzielą rzetelnych informacji na temat rodzin zastępczych. A kiedy już podejmiesz decyzję możesz liczyć na ich pomoc w zrealizowaniu Twoich planów.

Informacje dotyczące rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dostępne są w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wojewódzka 23 w Katowicach, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89; email: [email protected]

Informacje dotyczące rodzin zastępczych zawodowych dostępne są w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi, ul. Jagiellońska 17 w Katowicach, tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew.119; email: [email protected]

 

Poniżej materiały Kampanii do obejrzenia, ulotka informacyjna oraz plakat:

Ulotka informacyjna

plakat