Krąg biblijny

Jeśli masz trudności z lekturą Pisma Świętego, uważasz że jest to lektura dla ciebie za trudna – to serdecznie zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego. Jeśli uważasz, że Pismo Święte znasz bardzo dobrze i nic więcej dowiedzieć się o nim nie możesz – również przyjdź, a może się pozytywnie zaskoczysz i dostrzeżesz w nim nową głębię, a może ubogacisz innych swoją wiedzą. Dla tych,którzy nie mogą przyjśc na spotkanie zapraszamy na filmowe spotkania z naszym byłym wikarym, a obecnie profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, księdzem doktorem habilitowanym Arturem Maliną. Aby zobaczyć film, należy kliknąć na temat spotkania.

 

kaplani_2010_09
Ksiądz dr hab. Artur Malina ur. 9.11.1965 r., pochodzi z Bierunia Starego. Po maturze w roku akademickim 1984-85 r. studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1985 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; w latach 1987–1989 studia w Instytucie Teologicznym Św. Pawła w Betlejem-Cremisan; w latach 1989–1991 dalsze studia w WŚSD, zakończone uzyskaniem stopnia magistra teologii na podstawie pracy: Świątynia Jerozolimska w czasach Jezusa. Studium topograficzno-historyczne oparte na danych literatury starożytnej i archeologii . Święcenia prezbiteratu w 1991 r.; od 1992 r. studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Wydziały Nauk Biblijnych oraz Starożytnego Wschodu); w 2001 r. stopień doktora nauk biblijnych na podstawie dysertacji: «Non come gli scribi» (Mc 1,22) Studio del loro ruolo nel Vangelo di Marco .

Od 2001 r. asystent, a od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Biblijnej (Starego i Nowego Testamentu) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007 r. na KUL otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie m.in. rozprawy: Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii . W latach 2001–2009 zastępca redaktora naczelnego Verbum Vitae ; w latach 2002-2010 sekretarz redakcji Śląskich Studiów Historyczno- Teolog icznych ; od 2005 redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teolog icznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; współzałożyciel Gruppo Internazionale di Studio Esegetico sui Vangeli (powstałego w 2008 r. w Rzymie); członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (kadencja 2007-2010) oraz zarządów Stowarzyszenia Biblistów Polskich (kadencja 2008-2013) i Dzieła Biblijnego w Polsce (od 2005 r.); ponadto jest członkiem: Society of Biblical Literature i Catholic Biblical Association of America.

Główne zainteresowania badawcze: hermeneutyka biblijna, paterologia i chrystologia biblijna, Ewangelie synoptyczne, Dzieje Apostolskie i List do Hebrajczyków, syryjska tradycja Ewangelii (Diatessaron, Vetus Syra). Inne zainteresowania m.in.: geografia i przyroda Górnego Śląska oraz Górnej Bawarii.

Na wydziale teologicznym Uniwersytetu Śląskiego pełni funkcję opiekuna studentów roku III teologii (wszystkie specjalności). jest także redaktorem serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członkiem Wydziałowej Komisji ds. rewizji programu studiów oraz członkiem Wydziałowej Komisji ds. studiów doktoranckich.